Мултиетничкиот синдикат за образование на Република Македонија

Ристо Николески: Синдикатот треба да биде коректор на погрешните политики на политичките елити

На овој линк можете да го прочитате интервјуто за Антропол на Ристо Николески, член на Советот на МЕСО и претседател на Синдикалната организација на МЕСО при ОСУ „Св. Климент Охридски“ – Охрид.

Во своето интервју, тој, меѓу другото, истакна дека по укинувањето на екстерното тестирање, до кое е извесно дека ќе дојде, а што МЕСО го поздравува…

„Борбата треба да се насочи кон подобрување на образованието во целост. Оставање простор на креаторите на образовната политика, морално да се тргнат рацете на политичарите од образовниот кадар. Исто така треба да се насочиме кон подобрување на платите во образование. За што треба ние да се бориме понатаму и треба да целиме е да се оди според законот за минимална плата кој вели дека тој се утврдува или се зголемува минималната плата во зависност од трошоците за живот во Република Македонија, социјалните движења и социјалните промени во државата. При утврдувањето на најниската плата во образование, доколку се зголемува минималната плата во јавниот сектор и другите сфери од општеството, правопропорционално треба да оди и со најниската плата во образование. Коефициентот во образование за наставници е 2.53. Тие не треба да ни ја зголемуваат платата, туку да ни ја исплатат онаа плата за образование која е пропишана со законите во Република Македонија. Тие само треба во целост да се спроведуваат и почитуваат. Коефициентот за образование во Македонија, пред утврдување на минималната плата или преминот од нето во бруто т.е. превозот и хранарината се воспоставија во нето плата беше 3.5, но откога тоа се случи, тој се намали на 2.53. Ако го кажам ова ќе звучи дека ние премногу бараме, но тоа е таа вистинска плата која ние ја заслужуваме.“

Да се укине екстерното тестирање и да се зголемат платите на наставниците и професорите

На овој линк може да ја проследите изјавата на новиот Претседател на МЕСО, Драге Јованоски, со кој од новата влада се бара укинување на екстерното тестирање, зголемување на платите на наставниците и професорите и враќање на автономијата на Универзитетот.

STATUTIN E SINDIKATËS MULTIETNIKE TË ARSIMIT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË

 1. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME

 

Neni 1

Sindikata Multietnike e Arsimit në Republikën e Maqedonisë është organizatë vullnetare e pavarur e cila lufton për realizimin, përparimin dhe mbrojtjen e të drejtave ekonomike, sociale, drejtave të punës, profesionale, arsimore, kulturore të drejtat dhe interesat e tjera të anëtarësisë së vet.

Neni 2

Në shprehjen dhe mbrojtjen e interesave, Sindikata Multietnike e arsimit niset vetëm nga vullneti i anëtarësisë së vet.

Neni 3

Në udhëheqjen e organizatave sindikaliste të Sindikatës Multietnike të arsimit dhe në organet e Sindikatës Multietnike të arsimit nuk mund të propozohen dhe të zgjidhen personat të cilët me Vendim të veçantë të organit kompetent të SMEA do të përcaktohen.

Neni 4

Sindikata multietnike për arsim mund krijon bashkëpunim me sindikatat e tjera simotra, si dhe me organizata, shoqata, asociacione ose forma të tjera të bashkësive në të cilën interesat e tyre do të lidhen në nivel më të lartë.

Neni 5

Sindikata Multietnike e arsimit ka të drejtë të anëtarësohet në asociacione dhe shoqata evropiane dhe botërore të sindikatave përkatëse.

 

2.    EMRI DHE SELIA

Neni 6

Emri i sindikatës është: Sindikata Multietnike e arsimit të Republikës së Maqedonisë.

Sindikata multietnike për arsim ka shkurtesën e saj: SMEA (në tekstin vijues SMEA).

Selia sindikatës është në Shkup.

 

3.    PARIMET E SMEA

Neni 7

SMEA veprimtarinë e vet e mbështet nga parimet vijuese:

 • vullnetin e anëtarësimit;
 • demokratizimin e të shprehurit dhe vendimmarrjes;
 • reciprocitet dhe solidaritet;
 • të drejtat dhe përgjegjësitë e anëtarëve dhe organeve të SMEA;
 • transparencë në informim.

 

4.    QËLLIMET DHE METODAT

Neni 8

Qëllimet janë:

 • të arrihet pozitë socio-ekonomike dhe profesionale e anëtarësisë.
 • mbrojtja e të drejtës në punë dhe të marrëdhënies së punës;
 • dialog social;
 • marrëveshje kolektive;
 • pjesëmarrje në politikën arsimore dhe ligjdhënëse, në pajtim me standardet ndërkombëtare;
 • avancimi i kushteve për punë;
 • të drejta më të mëdha në sigurimin social, pensional dhe invalidor;
 • të drejta më të mëdha për pushimin ditor, javor dhe vjetor;
 • mbrojtje më efikase shëndetësore dhe parandaluese;
 • krijimi i motivacionit për veprimtari kreative dhe kualitative për avancimin e profesionit;
 • sigurimi i garancive ligjore në mbrojtjen sociale në rastet e paraqitjes së tepricës së punëtorëve;
 • realizimi i bashkëpunimit ndërkombëtar.

Neni 9

 SMEA i realizon qëllimet nëpërmjet:

 • reprezentimi dhe përfaqësimi i anëtarësisë:
 • platformat, programet, qëndrimet, kërkesat dhe të ngjashme, për çështjet socio-ekonomike, të drejtat-punës dhe profesionale dhe realizimi i tyre;
 • negociatat dhe kontraktimi marrëveshjeve kolektive dhe pjesëmarrja në këshillat ekonomike sociale;
 • propozime më të volitshme për ndryshimet dhe plotësimet e akteve ligjore dhe propozime për vendime ligjore dhe të tjera;
 • forma të ndryshme të presionit sindikalist: letra protesta dhe deklarime, tubime publike dhe mitingje, parakalime protestuese, demonstrime dhe greva;
 • informimi i opinionit nëpërmjet njoftimeve, konferencave për shtyp, shfaqje të drejtpërdrejta nëpërmjet mediumeve publike, vendosja e pamfleteve në vende publike etj;
 • botime të buletineve, doracakëve dhe materiale të tjera të shtypit;
 • informime dhe kërkesa për mbështetje nga organizatat ndërkombëtare.

 

5.    ANËTARËSIA E SMEA

Neni 10

Anëtarët e SMEA mund të jenë personat në veprimtaritë: kujdesi dhe edukimi i fëmijëve, arsimit fillor, të mesëm, arsimit të lartë dhe aktivitete të tjera.

Pensionistët nga kjo veprimtari që kanë qenë anëtarë i SMEA para pensionimit, mund edhe më tej të ngelin anëtarë në organizatat e tyre sindikaliste.

Çdo anëtar i SMEA i cili në çfarëdo arsye e ka humbur statusin të punësuar, mund të vazhdojë të anëtarësojë në SMEA.

Çdo student, si i punësuar potencial në arsim, gjithashtu mund të anëtarësojë në SMEA.

Neni 11

Anëtarësimi në SMEA është me vetëdëshirë pa dallim bindjeve politike, fetare, përcaktimeve nacionale, etnike, racore dhe gjinore.

Neni 12

Të punësuarit nga veprimtaritë prej nenit 10 në bazë të shprehjes së lirë bëhen anëtarë të SMEA me vendosjen e nënshkrimit në fletanëtarësinë me të cilën vërtetohet pranimi i Statutit të kësaj sindikate.

Neni 13

Anëtarësimi në SMEA ndërpritet:

 • me dorëheqje vullnetare të anëtarit me dhënien e deklaratës me shkrim deri te kryetari i organizatës bazë.
 • me përjashtim nga organizata bazë e SMEA.

Neni 14

Përjashtimin e kryen organizata sindikaliste ku është i organizuar anëtari. Kjo masë zbatohet në raste kur nuk respektohet Statuti i SMEA-së dhe vendimet e këshillit të SMEA-së.

Vendimi për përjashtim të anëtarit i dorëzohet në afat prej 15 ditësh nga sjellja e tij.

Anëtari ndaj të cilit është shqiptuar masa e përjashtimit ka të drejtë ankese në Këshillin e SMEA. Në qoftë se Këshilli i SMEA-së e refuzon ankesën, anëtari ka të drejtë ankese deri te Kuvendi i SMEA i cili e sjell vendimin definitiv.

Neni 15

Anëtarit të cilit në bazë të vendimit të Kuvendit SMEA i është ndërprerë anëtarësia nëse shpreh dëshirë që sërish të anëtarësohet në SMEA, duhet me shkrim të drejtohet deri te organizata sindikaliste. Organizata sindikaliste në seancën e ardhshme të parë mundet të vendosë që ta pranojë në anëtarësi dhe ta fut në evidencë.

 

6.    TË DREJTAT DHE OBLIGIMET E ANËTARIT TË SMEA

Neni 16

Anëtari i SMEA i ka këta drejta:

 • të fitojë mbrojtje nga SMEA në realizimin e të drejtës për punë;
 • të shfrytëzojë të drejtat nga marrëveshja kolektive;
 • të shfrytëzojë të drejta nga Fondi sindikalist dhe nga fondet tjera të SMEA;
 • të shfrytëzojë pa pagese ndihmesë juridike dhe mbrojtje;
 • të propozon, të zgjedh dhe jetë i zgjedhur në organet e SMEA;
 • lirshëm të shpreh mendimin dhe ta mbrojë atë në seanca, konferenca, konsultime dhe kuvende.
 • të merr informata për aktivitetin sindikalist dhe për realizimin e vendimeve.
 • të parashtron deri te organet sindikaliste kërkesa, mendime, propozime, vërejtje kritike dhe ankesa që lidhen me problemet sindikaliste më të rëndësishme dhe të kërkojë përgjigje në aktivitetin për zgjedhjen e tyre;
 • të merr pjesë në punën e organizatës sindikaliste dhe në organet e SMEA kur diskutohet për çështjet që i përkojnë atij;
 • edukatë sindikaliste;
 • të merr dhurata dhe mirënjohje të SMEA për aktivitetin sindikalist;
 • të përfitojë furnizime të volitshme e gjërave elementare jetësore nëpërmjet organizatës sindikaliste ;
 • të realizon edhe të drejta tjera që do ti sigurojë SMEA.

Neni 17

Anëtari i SMEA i ka edhe këta obligime:

 • të respekton dhe të zbaton Statutin e SMEA;
 • të respekton dhe zbaton vendimet e Kuvendit dhe Këshillit të SMEA-së;
 • të paguan rregullisht anëtarësinë;
 • gjatë kalimit në organizatë tjetër sindikaliste të SMEA të lidhet më së voni për 30 ditë.

 

7.    ORGANIZATA SINDIKALISTE  E  SMEA

 

Neni 18

Organizata sindikaliste e SMEA (në tekstin e mëtejmë organizata sindikaliste) është formë kryesore e organizimit në SMEA.

Më shumë anëtarë të subjekteve të ndryshme ligjore mund të jenë anëtarë brenda një organizate sindikaliste.

Neni 19

Sindikata multietnike i Republikës së Maqedonisë organizojnë organizata sindikaliste.

Me iniciativën e të punësuarve formohet organizata sindikaliste. Iniciativën për formimin e organizatës sindikaliste mund ta japin një grupi i punëtorëve në institucion.

Me vendimin e SMEA formohet organizata sindikaliste.

Neni 20

Organizata sindikaliste formohet në parimin: vullnetarizëm, demokraci dhe respekt të Statutit dhe dokumente të tjera të SMEA.

Anëtarët e SMEA mund të formojnë organizatë të veçantë sindikaliste të SMEA me vendimin e SMEA. Organizata e veçantë sindikaliste në aspektin e punës dhe veprimit të SMEA i ka të gjitha të drejtat dhe detyrimet si dhe organizatat e tjera sindikaliste të SMEA.

Neni 21

     Organizata sindikaliste realizon funksione dhe detyra që dalin nga Statuti dhe Programi e SMEA, por në veçanti:

 • lidh Marrëveshje kolektive në nivel të punëdhënësit;
 • merr pjesa në diskutime në veprimet për nxjerrjen e marrëveshjeve kolektive dhe se angazhohet për nivelin e realizimit të tyre;
 • merr pjesë në diskutime në veprimin për nxjerrjen e akteve të institucionit me të cilat rregullohet pozita ekonomike dhe sociale e anëtarësisë;
 • propozon anëtarë në organet e SMEA;
 • merr vendime për grevë në organizatën sindikaliste.

Neni 22

     Organizata sindikaliste mund të punon nëse janë të pranishëm më shumë se gjyma e anëtarëve, kurse vendimet merren me shumicën e të pranishmëve.

Neni 23

Organet e organizatës sindikaliste janë Kuvendi dhe Bordi mbikëqyrës.

Neni 24

     Kuvendin e përbëjnë të gjithë anëtarët e organizatës sindikaliste dhe mbahet një herë në katër vite ose sipas nevojës.

Kuvendi mund të mbahet nëse janë të pranishëm më shumë se gjysma e anëtarëve të organizatës sindikaliste, kurse vendimet merren me shumicën e anëtarëve të pranishëm.

Kuvendi e vlerëson punën e kryetarit dhe miraton raportin e Këshillit mbikëqyrës.

     Kuvendi zgjedh kryetar dhe zëvendëskryetar të organizatës sindikaliste dhe Këshillin mbikëqyrës.

Kuvendi i jashtëzakonshëm mbahet nëse deklarohen shumica nga gjyma e anëtarëve të organizatës sindikaliste.

Neni 25

Kryetari i organizatës sindikaliste thërret seanca dhe kryeson me të njëjtat, e përfaqëson organizatën sindikaliste në institucion dhe e përfaqëson atë para organeve të SMEA.

Kryetari:

 • e përcjell pozitën ekonomike dhe sociale të anëtarësisë në organizatën sindikaliste , nxit iniciativa dhe kërkesa dhe propozon zgjidhje për përmirësimin e të njëjtës para punëdhënësit.
 • negocion dhe shkruan marrëveshje kolektive me punëdhënësin dhe e përcjell zbatimin e tyre.
 • i mbron të drejtat e marrëdhënies së punës dhe i përfaqëson anëtarët gjatë realizimit të tyre në institucion.
 • angazhohet në krijimin dhe përmirësimin e kushteve për punë dhe mbrojtjes në punë.
 • angazhohet në sigurimin e kushteve për kënaqjen e nevojave në kulturë, rekreacion, pushim dhe sport.
 • ka detyrë për informim të saktë dhe në kohë të anëtarëve dhe organeve dhe trupave të SMEA.
 • i bart qëndrimet e organizatës sindikaliste në nën këshillin territorial dhe këshillin regjional të SMEA.

Kryetari propagandon dhe bën anëtarësimin e anëtarëve të ri dhe kujdeset për grumbullim të saktë dhe të drejtë të anëtarësisë së sindikatës.

Kryetari është nënshkrues i të gjithë dokumenteve të organizatës sindikaliste dhe është urdhërdhënës i mjeteve.

Kryetari e ruan dokumentacionin, vulën rrethore dhe vulën katrore   të organizatës sindikaliste.

Mandati i kryetarit të organizatës sindikaliste zgjat 5 vjet me të drejtë që i njëjti të përsëritet.

Në mungesë të kryetarit kompetencat e tij i kryen zëvendëskryetari.

Seanca e organizatës sindikaliste mund të thirret edhe me kërkesën e së paku një të tretës të anëtarëve të organizatës sindikaliste por me kërkesë paraprake me shkrim dhe me propozim të rendit të ditës.

Neni 26

Kryetari i organizatës sindikaliste e përfaqëson dhe e përfaqëson organizatën sindikaliste në negociatat kolektive dhe udhëheqjen e dialogut social.

Neni 27

     Kuvendi i organizatës sindikaliste zgjedh Këshillin Mbikëqyrës prej tri anëtarëve dhe tri zëvendësve. Bordi mbikëqyrës prej përbërjes së tij zgjedh kryetar. Mandati i anëtarëve të këshillit mbikëqyrës zgjat 5 vjet me të drejtë për mandat të dytë.

Bordi mbikëqyrës kryen mbikëqyrjen mbi punën materialo-financiare të organizatës sindikaliste.

Mbikëqyrja mbi punën materialo-financiare e organizatës sindikaliste kryhet së paku njëherë në vit.

Në rast verifikimi të ndonjë padrejtësie në punën e materialo-financiare, bordi mbikëqyrës e lajmëron organizatën sindikaliste dhe këshillin mbikëqyrës të SMEA.

 

 1. KËSHILLET REGJIONALE

 

Neni 28

     Në nivel regjioni formohen këshillat regjionale të SMEA si trupa të këshillit të SMEA.

Anëtarë të këshillave regjionale janë të gjithë kryetarët e organizatave sindikaliste të SMEA të regjionit përkatës.

Neni 29

     Këshilli regjional në konsultim me kryetarin e SMEA, zgjedh kryetar dhe nënkryetar të këshillit regjional. Kryetar i këshillit regjional sipas funksionit është anëtar i Këshillit të SMEA.

Neni  30

Kryetari i këshillit regjional thërret mbledhje të këshillit dhe e udhëheq të njëjtën.

Kryetari i këshillit regjional është i detyruar që të informoj saktë dhe në kohë këshillin për qëndrimet, vendimet dhe përfundimet dhe dokumentet tjerat këshillit të SMEA.

Neni 31

Këshillat regjionale:

 • negociojnë me organet e vetadministrimit lokal për çështje socio-ekonomike të cilat janë në kompetencë të vetadministrimit lokal;
 • lidh marrëveshje kolektive për veprimtari dhe institucione të cilat financohen nga mjetet e vetadministrimit lokal;
 • sjellin vendime për organizimin e formave të ndryshme të presionit, letër protestuese, tubime publike dhe mitingje, parakalime protestuese, demonstrata dhe grevë, në bazë të çështjeve të cilat janë në kompetencë të vetadministrimit lokal.

Neni 32

Kryetari i këshillit regjional, respektivisht nën këshilli territorial informon publikun për aktivitetet e këshillit respektivisht nën këshilli përmes njoftimeve, pres konferencave dhe pjesëmarrjeve direkte marrin pjesë në mediumet për informim.

Neni 33

Në rast pengese në kuadër të Këshillit regjional, nënkryetari e zëvendëson zëvendëskryetarin.

 

 1. ORGANET E SMEA

 

Neni 34

Organet e SMEA janë: Kuvendi, Këshilli, Kryesia dhe bordi mbikëqyrës dhe Komisioni statutar.

 • KUVENDI

Neni 35

Kuvendi është organi më i lartë i SMEA i cili mblidhet në çdo 5 vjet. Vendimi për datën dhe vendin e mbajtjes, si dhe propozimin për rendin e ditës të punës së Kuvendi t, e sjell Këshilli më së vonë 60 ditë para mbajtjes së tij.

Propozim-dokumentet për Kuvendin vihen në diskutim para anëtarëve së paku 30 ditë para mbajtjes së Kuvendit.

Neni 36

     Numri, përbërja dhe struktura e delegatëve të Kuvendit verifikohet me Vendim të veçantë të Këshillit.

Anëtarët e këshillit dhe kryesia janë delegatë të Kuvendit.

Neni 37

Kuvendi që të punojë nevojitet dy e treta e delegatëve të Kuvendit, kurse vendimet janë të plotfuqishme nëse për to deklarohet shumica e delegatëve të pranishëm në Kuvend.

Neni 38

Kuvend të jashtëzakonshëm mund të thirret me vendim të këshillit ose me kërkesë të organizatave sindikaliste të cilat përfaqësojnë më shumë se 51% e anëtarëve të SMEA.

Kërkesë për thirrjen e Kuvendit të jashtëzakonshëm shtrohet kur do të vlerësohet se Këshilli nuk mund të vepron në bazë të dokumenteve programore ekzistuese, kur nuk i realizon detyrat programore ose kur do ta lëshojnë më shumë se gjysma e anëtarëve të SMEA.

Për kuvend të jashtëzakonshëm të njëjtë janë delegatët nga kuvendi i rregullt.

Neni 39

     Kuvendi i ka këta kompetenca:

 • të sjell Rregulloren për punën e Kuvendit;
 • të sjell Statutin dhe dokumentin programor;
 • e shqyrton dhe miraton Raportin e këshillit për aktivitetin e SMEA dhe raportin e Këshillit mbikëqyrës;
 • kryen shkarkimin dhe zgjidhjen e Këshillit mbikëqyrës;
 • kryen verifikimin e anëtarëve të këshillit sipas funksionit;
 • kryen shkarkimin dhe zgjedhjen e Kryetarit të SMEA.

 

 • KËSHILLI

Neni 40

     Këshilli është organi më i lartë i SMEA, i cili punon dhe vepron në ndërmjet dy kuvendeve.

Këshilli formon kryesinë si organ Ekzekutues i tij.

Neni 41

Këshilli i SMEA është subjekt juridik dhe ka xhiro-llogari.

Neni 42

     Struktura e Këshillit është e ngjashme me strukturën e anëtarëve të SMEA sipas veprimtarisë.

Vendimi për numrin, përbërjen, kriteret dhe mënyrën e zgjedhjes për anëtarët e Këshillit e mban Këshilli i SMEA në përbërjen e mëparshme.

Neni 43

Kryetarët e organizatave sindikaliste, kryetarët e këshillave regjionale dhe kryetari i SMEA, sipas funksionit janë anëtarë të Këshillit të SMEA.

Neni 44

     Gjatë mandatit të tij Këshilli mund të bën zëvendësimin e anëtarëve nga përbërja e tij i zgjedhur në Kuvend sipas strukturës së veprimit.

Neni 45

Nëse anëtari i këshillit të SMEA tre herë një pas një pa arsye nuk merr pjesë në seancat e Këshillit i ndërpritet anëtarësia në Këshill.

Neni 46

Këshilli i realizon funksionet e SMEA të verifikuara me këtë statut dhe vepron në bazë të përcaktimeve programore.

Këshilli për punën e tij është përgjegjës para Kuvendi t të SMEA.

Neni 47

Këshilli i SMEA i ka këta kompetenca:

 • i realizon përcaktimet programore të kuvendit të SMEA;
 • sjell programe vjetore dhe miraton raportet për punë;
 • i vërteton interesat e përbashkëta dhe aktivitetet për realizimin e tyre;
 • i vërteton elementet e përbashkëta për negociata dhe lidh marrëveshje kolektive;
 • me propozime dhe mendime merr pjesë në procedimin për nxjerrjen e ligjeve dhe akteve tjera që e rregullojnë të drejtën e punës, interesat socio-ekonomike dhe profesionale, si dhe qëndrimet në lidhje me realizimin e tyre.
 • jep propozime dhe mendime gjatë verifikimit të normativeve dhe standardeve për punë e të punësuarve në veprimtari;
 • formon këshille republikane, regjionale dhe nën këshilla territoriale të SMEA;
 • sjell vendime për riorganizimin e Grevës së përgjithshme dhe formon këshillin grevist;
 • bie vendime për organizmin e protestave;
 • e bart Planin financier dhe e miraton llogarinë përfundimtare të Këshillit të SMEA;
 • bie vendime për shpalljen e zgjedhjeve të rregullta në SMEA;
 • formon fonde të SMEA;
 • organizon takime të ndryshme në SMEA;
 • këshilli formon komisione dhe trupa për disa lëmi dhe aktivitete. Këshilli formon seksionin e grave, Seksionin për të rinj, kryetarët e të cilëve sipas nevojave marrin pjesë në punën e Këshillit të SMEA;
 • kryen edhe punë tjera në pajtim me Statutin.

Neni 48

Këshilli që të mund të punojë, është e nevojshme që në seanca të marrin pjesë shumica e anëtarëve të saj, kurse vendimet janë të plotfuqishme nëse për ato deklarohen gjysma e dy tretave të anëtarëve të pranishëm.

KRYETARI I SMEA

Neni 49

     Kuvendi, me propozim të Këshillit, zgjedh kryetarin e SMEA.

Neni 50

     Mandati i kryetarit të SMEA zgjat pesë vjet dhe i njëjti mund të përsëritet.

Në rastet kur kryetari i SMEA është i penguar që vazhdimisht të kryej funksionin ose jep dorëheqje, Këshilli nga anëtarit e tij zgjedh ushtrues detyre kryetar të SMEA deri në kuvendin e ardhshëm, deri sa në mbajtjen e tij nuk ka më tepër se gjashtë muaj.

Neni 51

     Kryetari i SMEA-së e prezanton dhe e përfaqëson Këshillin e SMEA-së në komunikim juridik dhe para personave të tretë.

Neni 52

Kryetari i SMEA i thërret seancat e Këshillit të SMEA dhe drejton me ato.

Neni 53

Kryetari i ka detyrat vijuese:

 • i inicion aktivitetet e organeve të SMEA-së;
 • realizon biseda dhe marrëveshje me partnerët përkatës në shtet dhe i nënshkruan marrëveshjet kolektive sipas veprimtarisë;
 • i orienton aktivitetet e Këshillit në pajtim me Statutin dhe Programin e SMEA-së;
 • kontakton me mjetet e informimit publik dhe mban konferencë për shtyp;
 • realizon bashkëpunim me sindikatat tjera, shoqëri dhe organizata joqeveritare;
 • vendos kontakte dhe bashkëpunime me sindikata përkatëse dhe asociacione nga vendet tjera;
 • i nënshkruan të gjitha aktet e Këshillit të SMEA;
 • është urdhërdhënës i mjeteve të Këshillit të SMEA dhe i Fondit Sindikalist;
 • kryen edhe punë tjera në pajtim me këtë Statut dhe sipas autorizimit të Këshillit nga kompetencat e tij.

Kryetari për punën e tij është përgjegjës para Kuvendi t të SMEA.

Neni 54

Kryetari i SMEA nëse nuk rizgjidhet përsëri ose nëse para kohe shkarkohet ai kthehet në institucionin apo ndërmarrjen prej nga ka ardhur në funksion në vendin e punës përkatës sipas nivelit të shkollimit, respektivisht kualifikimit.

SEKRETARI

Neni 55

Këshilli zgjedh sekretarin e Këshillit sipas propozimit të kryetarit të SMEA.

Mandati i sekretarit zgjat 5 vjet me të drejtë rizgjedhje.

Neni 56

Sekretari i Këshillit të SMEA i ka detyrat vijuese:

 • e përgatit materialin për seancat e Këshillit, kryesisë dhe këshillave republikane;
 • e koordinon aktivitetet e këshillave republikane dhe kontakton me këshillat regjionale, nën këshillat territoriale dhe organizatat sindikaliste;
 • e organizon aktivitetin për edukim në SMEA;
 • e organizon punën e shërbimit profesional në Këshillin e SMEA;
 • kryen edhe punë tjera sipas autorizimit të Kryetarit të SMEA në pajtim me Statutin e SMEA.

Neni 57

     Sekretari i SMEA nëse nuk zgjidhet përsëri apo para kohe shkarkohet ai kthehet në institucionin ose ndërmarrjen prej nga ka ardhur në funksion në vendin e punës përkatëse sipas nivelit të shkollimit, respektivisht kualifikimit.

 • KRYESIA

Neni 58

Kryesia është organ i Këshillit me kompetenca ekzekutive.

Anëtarët e Kryesisë janë kryetarët e këshillave republikan respektivisht kryetrarët sipas veprimtarisë, që i zgjedh Këshilli i SMEA prej anëtarëve të vet me propozim të kryetarit.

Anëtarët e Kryesisë marrin pjesë në punën e seancave të Këshillit me të drejtë vendosje.

Kryetari i SMEA është kryetar i Kryesisë.

Neni 59

Kryesia analizon dhe i verifikon aktet për të gjitha çështjet për të cilat diskuton dhe vendos Këshilli dhe ndërmerr masa për realizimin e tyre.

Për çështjet dhe problemet që janë me karakter urgjent, si dhe për autorizimet të Këshillit, Kryesia merr vendime, akte dhe kërkesa dhe të njëjtat i dorëzon në Këshillin për verifikim në seancën e parë të ardhshme.

Kryetari SMEA nëse vlerëson se disa dokumente nga paragrafi 2 këtij neni janë në kundërshtim me interesat e anëtarësisë ose me përcaktimet të këtij Statuti mund të njëjtat t’i len në pritje deri në seancën e ardhshme të Këshillit, i cili do të sjell vendimin përfundimtar.

Në rast të konfrontimit të brendshëm dhe pamundësisë për funksionim normal të disa organizata sindikaliste, Kryesia thërret mbledhje të anëtarësisë për tejkalimin e këtyre situatave.

Neni 60

     Kryesia e Këshillit të SMEA i ka këto kompetenca:

 • e koordinon punën e organizatave sindikaliste, këshillave regjionale, nën këshillave territoriale dhe këshillave republikane;
 • jep propozime dhe mendime sipas Buxhetit të shtetit, në pjesën e financimit të veprimtarive;
 • i mbron të drejtat prej sjelljes së punës të anëtarësisë;
 • bën përpjekje për përmirësimin e kushteve të punës në veprimtari;
 • vendos bashkëpunim me sindikatat tjera të njëjta, shoqëri dhe organizata joqeveritare mbi interes të ndërsjellë;
 • kujdeset për pronën e SMEA.

Neni 61

     Kryesia që të mund të punoj është e nevojshme që në seancë të jenë të pranishëm së paku dy e treta e anëtarëve të saj, kurse vendimet i sjell me konsensus.

Neni 62

     Prej anëtarëve në këshillin e SMEA, nga propozimi i kryetarit të SMEA, Këshilli emëron dy nënkryetar të Këshillit të SMEA.

Nënkryetarët e emëruar janë anëtarë të kryesisë së SMEA.

Neni 63

     Nënkryetarët e Këshillit të SMEA i kanë detyrat vijuese:

 • marrin pjesë në bisedime dhe me organet kompetente në marrëveshje me Kryetarin e SMEA;
 • iniciojnë aktivitete në Këshill, Kryesi dhe këshillat republikane;
 • i udhëheqin seancat në Këshillin e SMEA në mungesë të kryetarit të SMEA;
 • kryejnë punë të tjera në marrëveshje me kryetarin e SMEA, e në pajtim me Statutin dhe Programin e SMEA.

Neni 64

     Për shkak të shprehjes komplete të interesave specifike dhe nevojave të anëtarësisë nga veprimtaritë përkatëse, në kuadër të Këshillit të SMEA formohen këshillat republikan.

Formimin e këshillave republikan e kryen Këshilli me vendim të veçantë me të cilin përcaktohet numri dhe përbërja e Këshillit.

Propozim për anëtarët e këshillit Republikan jep Kryetari i Këshillit.

Neni 65

     Këshilli Republikan:

 • inicion aktivitete dhe propozon akte sipas të gjitha pyetjeve që janë në interes të anëtarëve të veprimtarisë;
 • propozon masa për shkarkimin e interesave ekonomike, sociale, kulturore, profesionale dhe veprimtarive tjera të anëtarëve;
 • i shqyrton propozimet për nxjerrjen e ligjeve dhe akteve tjera me të cilat rregullohen çështjet me interes të anëtarësisë sindikaliste në veprimtari dhe jep propozime për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve të nxjerra dhe akteve tjera;
 • merr pjesë në procedurën e përgatitjes së marrëveshjeve kolektive të veprimtarive;
 • inicion organizimin e grevës në veprimtari;
 • kryen edhe punë të tjera për të cilat do ta autorizon Këshilli i SMEA;

Neni 66

Seancat e këshillit republikan i thërret kryetari i kryetari i Këshillit, me konsultim paraprak me kryetarin e SMEA.

 • BORDI MBIKËQYRËS

Neni 67

     Kuvendi zgjedh bordin mbikëqyrës prej tre anëtarëve dhe zëvendësve.

Bordi mbikëqyrës nga përbërja e tij zgjedh kryetarin.

Anëtarët e Bordit dhe të kryesisë nuk mund të jenë anëtarë të Bordit mbikëqyrës.

Neni 68

     Bordi mbikëqyrës i kryen këta punë:

 • mbikëqyrje e punë materiale teknike;
 • kryen kontrollin e shpërndarjes dhe përdorimit të mjeteve financiare;
 • së paku një herë në çdo 6 muaj kryen kontrollin dhe revizionin në punën e përgjithshme materiale dhe financiare në zbatimin e vendimeve, rregulloreve dhe shfrytëzimin e pronës. Me kërkesë të anëtarëve të SMEA, Bordi mbikëqyrës mban procesverbal dhe të njëjtin e dorëzon këshillit dhe kryesisë. Bashkëpunon me këshillat mbikëqyrëse dhe organizatat sindikaliste. Parashtron raport për punën materiale-financiere të Këshillit të SMEA në Kuvend.

 

9.5. KOMISIONI STATUTOR

 Neni 69

Komisioni statutor numëron 5 anëtarë dhe është përgjegjës për Përmbajtjen e Statutit dhe akteve të tjera të SMEA dhe statuteve të tjera të organizatave ku anëtare të SMEA.

 

 1. ANËTARËSIA

 

Neni 69

     Anëtarësia është burim kryesor i të ardhurave dhe financimit të SMEA. SMEA mund të financohet edhe nga donacioni, sponsoret dhe burime të tjera.

     Punët materialefinanciare në SMEA menaxhohen në pajtim me rregullat pozitive ligjore në shtet.

     Lartësia e anëtarësisë është 1% nga neto paga mujore e anëtarit.

Neni 70

Llogaria dhe pagesa e anëtarësisë e bën punëdhënësi gjatë pagesës së pagës. Moskryerja e llogaritjes dhe pagesës së anëtarësisë sipas SMEA paraqet shkelje e Ligjit për marrëdhënie të Punës dhe konventave të Organizatës Ndërkombëtare të Punës.

Neni 71

     Shpërndarja anëtarësisë në të gjitha nivelet të organizmit rregullohet me vendim të veçantë të Këshillit të SMEA.

Neni 72

     Moszbatimi i vendimeve për shpërndarjen e anëtarësisë për përdorimin e mjeteve llogaritet si shkelje e Statutit të SMEA.

 

 1. FONDI SINDIKALIST I SMEA

 

Neni 73

     Për realizimin e ndihmës solidare materiale dhe përdorimin e mirave tjera materiale, në kuadër të SMEA, formohet Fondi sindikalist i SMEA-së (në tekstin e mëposhtëm Fondi).

Neni 74

     Anëtarët e organizatës sindikaliste janë anëtarët Fondit.

Neni 75

     Fondi financohet nga anëtarësia të secilit anëtarë me pagimin në xhiro-llogari të fondit.

Neni 76

     Me fondin menaxhon Bordi drejtues nga Këshilli i SMEA.

Neni 77

     Këshilli i SMEA zgjedh Bordin drejtues prej tre anëtarëve dhe Bordin mbikëqyrës prej tre anëtarë dhe tre zëvendës të anëtarëve.

Kryetari i Bordit drejtues sipas funksionit është kryetari i SMEA.

Neni 78

Me mjetet e Fondit menaxhon Bordi drejtues.

Për shfrytëzime individuale e të drejtave, që janë të rregulluara me Rregulloren e fondit sindikalist të SMEA, çka e bart Kuvendi i fondit, vendos kryetari i SMEA.

Neni 79

Shpenzimet për funksionimin e Fondit janë në barrë të mjeteve nga xhiro-llogaria e Fondit.

Neni 80

    Bordi drejtues, në fund të vitit kalendarik, i paraqet raport për punën e fondit të kuvendit në miratim.

Neni 81

Bordi mbikëqyrës në fund të vitit, përgatit Raport për punën financiere të Fondit në kuvend për miratim.

Neni 82

     Bordi mbikëqyrës i realizon këta veprimtari:

 • mbikëqyrje e punës materialo-financiere;
 • kryen kontroll në shpërndarjen dhe përdorimin e mjeteve financiere;
 • së paku një herë në 6 muaj kryen kontrollin dhe revizionin e punës së përgjithshme materiale dhe financiere dhe zbatimi i vendimeve, rregulloreve dhe përdorimi i mjeteve. Me kërkesë të anëtarëve të fondit, bordi mbikëqyrës ka të drejtë të kryejë kontroll në financimin e punës së fondit pa ndonjë paralajmërim paraprak. Për të gjitha kontrollet e kryera vepron Bordi mbikëqyrës, përpilon procesverbal dhe të njëjtin e paraqet deri këshilli, kuvendit dhe bordi drejtues të fondit. Bashkëpunon me kryetarët e organizatave sindikaliste , këshillat mbikëqyrës të organizatave sindikaliste. Është i autorizuar të kryej kontrollin e punës materialo-financiere të Fondit në organizatat sindikaliste. Paraqet raport për punën materialo-financiere deri te Këshilli i SMEA, kuvendi i fondit dhe deri te Kuvendi i SMEA.

 

 1. SHËRBIMI PROFESIONAL

  

Neni 83

     Për kryerjen e punëve profesionale, administrative, financiere, teknike dhe të tjera për nevojat e SMEA, në kuadër të këshillit të SMEA formohet shërbimi profesional.

Numri i realizuesve dhe detyrat e punës rregullohen me akte të veçanta të cilat i nxjerr Këshilli.

 

 1. EMBLEMA, FLAMURI DHE VULA

 

Neni 84

     SMEA ka emblemën e cila simbolizon SMEA.

Emblema është rreth me bazë të kaltër ku i stilizuar qëndron libri bardhë.

Neni 85

SMEA ka flamurin e vet dhe atë me bazën e kuqe, në mes është vendosur emblema e SMEA.

Neni 86

     Në SMEA të drejtën e vulës e kanë këshill dhe organizatat sindikaliste.

Vula e këshillit është rrumbullakët dhe e mban këtë emër:

SINDIKATA MULTIETNIKE PËR ARSIM NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË – KËSHILLI – SHKUP.

Vula e këshillit është rrumbullakët dhe mban këtë emër:

SINDIKATA MULTIETNIKE PËR ARSIM NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË organizata themelore pranë_______________________

 

________________________________     ________________________

      ( emri i organizatës)                        (selia)

Në mes të vulës të Këshillit dhe të organizatës sindikaliste  është e vendosur emblema e SMEA.

Neni 87

Për ditë të SMEA-së shpallet 26 marsi. Shënimi do të bëhet sipas programit që e mban këshilli i SMEA.

 

 1. PËRCAKTIMET KALIMTARE DHE DEFINITIVE

 

Neni 88

     Statutin e miraton kuvendi i SMEA-së.

Ndryshimet dhe plotësimet e statutit ndërmjet dy kuvendeve e kryen Këshilli i SMEA me dy të tretat e shumicës nga numri i përgjithshme i anëtarëve të këshillit.

Interpretimet e përcaktimeve nga ky statut i jep Këshilli.

Neni 89

     SMEA mund të ndërpritet së ekzistuari në pajtim me rastet të verifikuara me Ligj.

Neni 90

     Në organizatat sindikaliste në njësitë e vetadministrimit lokal te të cilat përveç përdorimit të gjuhës dhe alfabetit maqedonas në përdorim zyrtar është edhe përdorimi i gjuhës dhe shkrimit tjetër të qytetarëve. Këshilli i SMEA siguron komunikim me shkrim me organizatat sindikaliste në atë gjuhë.

Neni 91

      Ky statut hyn në fuqi në ditën miratimit.

Програма на МЕСО 2017-2022

Третото собрание на МЕСО претставува нова страница на дејствување и работење и секако градење на современ, мобилен и помногуброен синдикат на кого работниците ќе му веруваат и преку кого ќе ги остваруваат своите права.

МЕСО во наредниот период своите програмски цели и задачи ќе ги насочи кон ширење на мрежата, враќање на довербата кај членството, кон промоција, афирмација и заштита на економските права и интереси на членството.

Во наредниот период МЕСО ќе се залага за слободни деполитизирани образовни институции кои функционираат врз принципите на демократијата и правната држава, во кои вработените синдикално организирани во МЕСО ќе можат слободно да ги остваруваат своите економски социјални интереси и права. Тоа е сржта на оваа Програма и токму овој факт бара од членството доследност во нејзиното остварување.

МЕСО ќе се ангажира на следните програмски цели и задачи:

 

 1. Социјално партнерство и Колективно договарање

 

Достигнатото ниво и содржина на социјалното партнерство и колективно договарање не содејствува со интересите и потребите на членовите на МЕСО. Борбата за колективното договарање како уставна категорија во услови на негово инсталирање во практиката, останува една од стожерните области на дејствување на МЕСО во наредниот период, при што особено ќе се залага. Во таа смисла:

1.1. МЕСО со својата стратегија за зачленување во наредниот период ќе го зголеми бројот на членовите и согласно Законот за работни односи да може рамноправно да учествува во колективното договарање.

1.2. Со колективните договори да се утврдуваат поголеми права и поповолни услови за работа во однос на сите права утврдени со Закон, со што ќе се оствари суштината на колективното преговарање.

1.3. МЕСО ќе се залага за доследно почитување и остварување на правата од потпишените колективни договори и за ефикасна инспекциска и судска заштита на вработените.

1.4. Советот на МЕСО енергично ќе бара од надлежните министерства да се воспостави социјално партнерство според европските стандарди и практика.

1.5. Советот на МЕСО енергично ќе бара од ресорното министерство да заврши постапката за донесување на колективен договор во високото образование.

1.6. Редефинирање на законската регулатива од областа на образованието.

1.7. Донесување на регулатива со која ќе се укине можноста за ангажирање на заменски наставници за време на штрајк.

1.8. Укинување на екстерното тестирање и враќање на достоинството на наставникот кој својата стручност и креативност целосно ќе ја насочи во образовно-воспитниот процес а не во административно пишување.

1.9. Укинување на работен однос на определено време.

 

 1. Организирање согласно потребите на членството

 

Приоритети во натамошното јакнење на МЕСО ќе бидат:

 2.1. Утврдување стратегија за ново зачленување и враќање на старото членство. Активностите на овој план треба да бидат интензивни.

2.2. За новото зачленување активностите ќе се водат особено во работните средини каде што има потреба од јакнење на свеста кај работниците дека синдикалното организирање е во нивниот интерес.

2.3. Мобилизирањето и анимирањето на постојното членство и натамошен развој на демократските односи ќе се води во континуитет на сите нивоа на организирање.

2.4. Синдикални акции од социјален карактер МЕСО ќе подржува и во организација на други синдикати со што ќе ја изрази солидарноста за остварување и почитување на основното човеково право – секој достоинствено да живее од својот труд, со соодветна плата за трудот и во безбедни и здрави услови за работа.

2.5. Зачувувањето на финансиската независност и функционалната распределба на синдикалната членарина.

 

 1. Сигурност и заштита на работното место

 

МЕСО оценува дека е неопходно:

3.1. Во проектите за реформи во дејностите, МЕСО активно да биде вклучен со цел да се постигне договор за новата работно – правна положба на вработените во образованието и решавање на нивната социјална и материјална сигурност.

3.2. МЕСО ќе ја следи работата на државните органи и институции кои ја контролираат успешноста на работата на носителите на дејности и ќе бара јасно дефинирање на индикаторите за успешност, стручност и компетентност.

3.3. Во образованието ќе се бара сертификатот односно лиценцата на наставничката професија да ја даваат акредитирани и специјализирани институции. За секои деформации и субјективности во оценувањето МЕСО ќе превзема соодветни мерки.

3.4. МЕСО да бара од надлежното министерство да не врши нови вработувања се додека не се искористат сите можности за распоредување на констатираниот вишок на работници од една во дрога установа.

3.5. Во синдикалните организации на МЕСО да се води практична битка за зачувување на секое работно место и правилно и праведно да се утврдува бројот, структурата и конкретните што ќе останат без работа, согласно закон и колективен договор.

 

 1. Права од работен однос и правна заштита

 

Уредувањето на работните односи со закон и колективен договор,нивната целосна примена и заштита на правата на работниците во образованието претставуваат многу значајно поле на дејствување на МЕСО.

Остварување на правото од работен однос на членовите на МЕСО и нивната ефикасна заштита претставува основна задача и оттука е неопходно:

4.1. Во синдикалните организации да се преземат навремени и ефикасни мерки на заштита во сите случаи на кршење на правата од работен однос на членовите на МЕСО притоа да се искористат законските права на заштита во самата установа (приговор, застапување во постапка по приговор итн.), но и надвор од неа инспекциски надзор и судска заштита.

4.2. Советот на МЕСО да покренува иницијативи за донесување на закони, нивни измени и дополнувања, со цел подобрување на работното законодавство. Доколку се процени дека постои прекршување на Уставот и законите да се покренуваат иницијативи пред Уставниот суд.

4.3. Советот на МЕСО преку разни форми на едукација да ги оспособи претседателите на синдикалните организации за навремена правна заштита на членовите на МЕСО.

4.4. МЕСО ќе ги користи сите расположливи средства за заштита на правата на своите членови.

4.5. Повторно ќе се покрена прашањето за формирање посебни судови за работни спорови со цел да се обезбеди брза и ефикасна судска заштита.

 

 1. Работни услови и заштита на здравјето

 

Собранието оценува дека подобрувањето на условите за работа и заштита на здравјето се подрачја на кои МЕСО треба да им посвети внимание. Во таа смисла:

5.1. Синдикалните организации да бараат од надлежните органи одговорност и грижа за подобрување на хигиенско-техничките услови во училиштата.

5.2. Советот на МЕСО ќе бара од министерството да се испитаат и оценат сегашните состојби во реализација на превентивната здравствена заштита (систематски и контролни прегледи). Исто така, да се бара анализа на здравствената состојба на работниците од аспект на професионалните болести и да се донесат мерки за санација на состојбите.

 

 1. Животен стандард на работниците

 

Платите во образованието се ниски со што вработените перманентно ја губат куповната моќ затоа е неопходно:

6.1. Советот на МЕСО ќе бара целосно почитување на Законот за работни односи и Колективните договори за исплата на надоместокот за превоз од дома до работа и обратно во висина на цена на чинење.

6.2. Советот на МЕСО ќе настојува во ставките за плата во Буџетот да се издвојат средства за мотивирачки стимул за подобра и поквалитетна работа согласно закон и колективен договор.

6.3 Советот на МЕСО ќе го следи движењето на платите и навремено да реагира на секое инфлаторно движење. Во таков случај ќе се бара платите да бидат индексирани според порастот на малопродажните цени и ќе се спротивставува на секое решение кое предвидува пониско индексирање.

6.4. Исплата на прекувремена работа. Тоа се однесува на активности во кои директен учесник е наставникот а кои се одржуваат надвор од работното време и во деновите на викенд.

6.5. Вреднувањето да биде според бројот на часови и обимот на работните задачи.

 

 1. Организациски развој и информирање

 

За подобро и поефикасно функционирање на МЕСО во наредниот период е неопходно:

7.1. Синдикалните раководства на сите нивоа со својата активност да создаваат мобилно и активно членство.

7.2. Да се подигне одговорноста и иницијативноста на претседателите на синдикалните организации и нивно активно партиципирање, соработка и координирање со повисоки органи и тела на МЕСО.

7.3. Работата на органите и телата на МЕСО се повеќе да се заснова на стручност и компетентност, плурализам на мислења и демократичност во одлучувањето. Во рамките на овие критериуми да се врши кадровско обновување во МЕСО.

7.4. На сите нивоа на МЕСО да се преземат сите потребни активности за да се отстрани политизацијата и партизацијата во работата на синдикалните организации и нивните раководства.

7.5. Советот на МЕСО да ги подобри средствата и методите на едукација на членството и синдикалните раководства.

7.6. Советот на МЕСО да преземе натамошни мерки за подобра информираност меѓу членството, органите и телата на МЕСО.

7.6. Советот на МЕСО ќе ги интензивира и прошири контактите со средствата за јавно информирање, ќе ја зголеми присутноста во медиумите за време на подготовките и времето на протести и штрајкување.

 

 1. Меѓународна соработка

 

8.1. Во меѓународната соработка МЕСО ќе ја проширува соработката со сродните синдикати од балканските и европските земји, а ќе продолжи активно да учествува во работата на Интернационалата за образование.

8.2. Советот на МЕСО ќе ги испита можностите за зачленување во меѓународни синдикални асоцијации.

8.3. Советот на МЕСО ќе се залага за доследно почитување на Уставот на РМ, законите и колективните договори, спроведување на вистински социјален дијалог и поддржување на реформите со кои се подобрува економско-социјалната положба на работниците и целосно почитување на човековите, работнички и синдикалните права и слободи.

Одржано Третото собрание на МЕСО. Афирмирана подготвеноста за борба за правата на вработените во образованието

Денес во Скопје Мултиетничкиот синдикат на образование (МЕСО) го одржа своето Трето собрание. Беше избран нов претседател на МЕСО, докажаниот синдикалец Драге Јованоски, како и нов потпретседател на МЕСО, професор Ибраим Мурати. Во знак на благодарност и признание за досегашниот ангажман во МЕСО, по предлог на делегатите на Собранието, досегашниот Претседател на МЕСО, Сузана Стефановиќ, беше избрана за почесен претседател на МЕСО.

На Собранието беше избран и нов состав на Советот на МЕСО, Надзорниот одбор и Статутарната комисија. Усвоена беше Програмата за работа за периодот 2017-2022 и беа направени измени на Статутот на МЕСО, кои ќе овозможат понатамошен растеж на МЕСО.

Делегатите на Собранието ја афирмираа својата одлучност да работат во насока на зголемување на правата на вработените во образованието и одбрана на нивното достоинство. Потребна е преродба на синдикалното движење во Македонија и МЕСО е подготвен да го даде својот придонес. Ги повикуваме сите вработени во образованието да ни се приклучат во борбата.

На новото раководство на МЕСО му посакуваме плодна работа и конкретни успеси.

Dosegasen pretsedatel1Говор на досегашниот Претседател на МЕСО, Сузана Стефановиќ

 

Nov Pretsedatel na MESO2

Новиот Претседател на МЕСО ја изложува Програмата за работа на МЕСО во следните пет години

Nov Sovet na MESO

Новиот состав на Советот на МЕСО

Delegati na kongresot

Делегати на Третото собрание на МЕСО

Синдикалната организација при ОСУ „Св. Климент Охридски“ – Охрид се зачлени во МЕСО

На ден 15.10.2016 година беше одржана седница на советот на МЕСО на која, покрај другото, се разгледуваше барањето на Синдикалната организација при ОСУ „Св. Климент Охридски“ – Охрид за зачленување во МЕСО.

Советот на МЕСО одлучи да го прифати барањето за пристап.

Претходно Синдикалната организација при ОСУ „Св. Климент Охридски“ – Охрид беше исклучена од членството во СОНК поради јавно изразеното незадоволство од работата на раководството на СОНК, во однос на основните работнички права.

Претседателот на синдикалната организација при ОСУ „Св. Климент Охридски“ – Охрид, Ристо Николески изјави:

Член 34 од колективниот договор гласи:

„Најниската плата за најнизок степен на сложеност ја утврдуваат и објавуваат потписниците на овој колективен договор најмалку еднаш во календарската година“ Повторувам најмалку еднаш во календарската година.

При утврдување на најниската плата се поаѓа од општото ниво на платите во јавниот сектор, трошоците за живот во земјата, социјалните движења и другите социјални состојби. Последна спогодба за плата или најниската плата е утврдена во октомври 2014 година и изнесува 12.492 денари и според оваа спогодба се извршува пресметка за плата за октомври 2016 година. Со тоа е повреден член 34 од колективен договор.

Уште да го споменам и член 31 од колективниот договор кој вели дека работодавецот е должен да исплати плата на работникот до 10-ти во месецот, а според законот за исплата на плати – до 15-ти во месецот.

Поради ваквите пропусти на СОНК и хиерархијата која владее, одлучивме да ја напуштиме оваа синдикална организација и да се приклучиме на МЕСО со надеж дека ова нема да се случува.

Целосна поддршка на штрајкот на Синдикатот на УПОЗ

Потписниците на Повелбата за солидарност на синдикатите и здруженијата за заштита на работничките права даваат целосна поддршка на штрајкот на вработените во судската администрација организиран од страна на Синдикатот на вработените во управата, правосудните органи и здруженијата на граѓани (УПОЗ) и Здружението на судска администрација.

Со штрајкот, кој трае веќе 11 дена, вработените го искажуваат своето незадоволство од игнорантскиот однос на Министерството за правда и Судскиот буџетски совет кон барањата содржани во предлог-спогодбата што им беше доставена од страна УПОЗ. Во предлог-спогодбата меѓу другото е содржано и барањето на штрајкувачите за добивање додатоци на плата од 35%, како што тоа го добиле судиите, јавните обвинители и јавнообвинителските службеници, со што би се отстранила евидентната дискриминација на судските службеници во однос на судиите и јавнообвинителските службеници.

Исто така, потписниците на Повелбата за солидарност најостро ги осудуваат притисоците врз штрајкувачите, а пред сè изготвувањето списоци на вработени кои штрајкуваат со намера да се заплашат вработените, да се разбие единството штрајкувачите, а со конечна цел штрајкот да запре.

– Потписниците на Повелбата за солидарност:

Синдикат на македонската дипломатска служба (СМДС) , Синдикат на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата на граѓани (УПОЗ ), Самостоен синдикат на новинарите и медиумските работници (ССНМ), Левичарско движење СОЛИДАРНОСТ, Движење за социјална правда ЛЕНКА, Синдикат на културата на Република Македонија (СКРМ), Мултиетнички синдикат на образование (МЕСО), Конфедерација на синдикалните организации на Македонија (КСОМ), Независен академски синдикат (НАкС) и Младинска организација МУГРА

Понуда на кредитни производи од Капитал Банка АД Скопје, наменета за членови на Мултиетничкиот синдикат на образование

Капитал Банка АД  Скопје нуди најповолни финансиски услови за членовите на МЕСО.

 1. Ненаменски потрошувачки кредит до 30.000,00 денари(кликни тука за повеќе информации);
 2. Ненаменски потрошувачки кредит до 60.000,00 денари(кликни тука за повеќе информации);
 3. Ненаменски потрошувачки кредит до 100.000,00 денари(кликни тука за повеќе информации);
 4. Супер кредит до 900.000 денари (кликни тука за повеќе информации);
 5. Кредитна картичка MasterCard (кликни тука за повеќе информации).

Потребни документи за апликација:

 1. Потврда (потпишана од страна на претседателот на синдикалната организација);
 2. Изјава-Административна забрана(потпишана од страна на барателот/член на МЕСО и заверена од страна на работодавачот);
 3. Образец за податоци од плата(пополнета/потпишана/заверена од страна на работодавачот);
 4. Барање за кредит(пополнето и потпишано од барателот/член на МЕСО);

5.Апликација за кредитна картичка (пополнето и потпишано од барателот/член на МЕСО);

За сите потреби членовите на Синдикатот  може да се обратат во било која експозитура/шалтер на банката, вклучувајќи ги и членовите кои живеат во градови каде банката нема свое претставништво.

 

Експозитура Деловен Центар Соравиа

Ул. Никола Кљусев бр 1, 1000 Скопје, Македонија

Тел: 02/3102 563, 02/3102 568 e-mail: keti@capitalbank.com.mk

Експозитура Аеродром Скопје

Бул. Јане Сандански бр.26-зграда 1- лок.6, 1000 Скопје, Македонија

Тел: 02/2403 001 e-mail: dean.atanasovski@capitalbank.com.mk

Експозитура АМСМ Центар

Ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.51 – Центар, 1000 Скопје, Македонија

Тел: 02/ 32 98 592; 02/ 32 98 593 e-mail: violeta.blazhevska@capitalbank.com.mk

 

Шалтер 2 при Универзитетот за туризам и менаџмент

Бул. Партизански Одреди бр.99, 1000 Скопје

Тел: 02/3070446 e-mail: sasho.kochoski@capitalbank.com.mk

Експозитура Струмица

Ул. Благој Мучето бр.4, 2400 Струмица

Тел: 034/34 97 64 e-mail: valentina.molchanova@capitalbank.com.mk

Експозитура Tетово

Бул. Илирија бр.41/2, 1200 Тетово,

Тел: 044/352 233 и 044/352 235

e-mail: emir.kasami@capitalbank.com.mk

Со цел да се излезе во пресрет на потребите на клиентите и да се креираат нови флексибилни решенија банкaта е отворена за дополнителни предлози или конкретни понуди од членовите на Синдикатот.

Сите предлози и барања може да се достават електронски на info@capitalbank.com.mk

Склучен договор со „Капитал банка“

Мултиетничкиот синдикат на образование (МЕСО) склучи договор со Капитал Банка за позајмици и кредити со поволни услови за членовите на МЕСО. Деталите за понудата можете да ги прочитате на овој линк.

И по два месеци ССМ се нема произнесено по повод Приговорот на МЕСО за исклучување од ССМ

Веќе поминаа цели два месеци од 5 октомври, кога Мултиетничкиот синдикат на образование (МЕСО) до ССМ уредно, во статутарно предвидениот рок, поднесе Приговор на одлуката за исклучување на МЕСО од составот на ССМ. Овој Приговор на МЕСО против нестатутарното исклучување од ССМ, поради самоволието на Претседателот на ССМ, Живко Митревски, и по два месеци не е ставен на дневен ред ниту на Претседателството ниту на Советот на ССМ. Уште повеќе, Претседателот на ССМ, Живко Митревски, упорно одбива да закаже седница на Советот на ССМ само за да не го стави на дневен ред Приговорот на МЕСО, оневозможувајќи го на таков начин Советот на ССМ да решава и по другите тековни работи од своја надлежност.

МЕСО сака да му порача на Претседателот на ССМ, Живко Митревски, дека нема така лесно да му успее да се извлече од кашата која самиот си ја подготви! Одолговлекувањето со ставањето на дневен ред на Приговорот на МЕСО само го одолговлекува моментот кога тој ќе мора да понесе одговорност за своето нестатутарно исклучување на МЕСО од ССМ, за нестатутарното исфрлање на МЕСО од зградата на ССМ и за нарушувањето на угледот на ССМ и на синдикалното движење во Македонија во целина. Веќе е поведена судска постапка за поништување на одлуката за исклучување на МЕСО од ССМ, а од надлежните органи е побарано да ја испитаат и кривичната одговорност на Претседателот на ССМ, Живко Митревски, по основ на неговата злоупотреба на функцијата.

МЕСО нема да се откаже од борбата против своеволието на Претседателот на ССМ, Живко Митревски. Нема да се откаже и од борбата за одбрана на правата на вработените во образованието. Ничии бирократски игри и дубари нема да нè оневозможат во тоа!

Воедно, ја користиме оваа прилика да ги повикаме сите вработени во образованието, кои се разочарани од штитењето фотелји наместо права од работен однос од страна на раководството на СОНК, да не се пасивизираат од синдикалната борба и да ни се приклучат во МЕСО. Заедно да направиме силен синдикат кој ќе може да ги унапреди правата на вработените во образованието.